Etický kodex

Preambule

Jako člen realitní kanceláře RE/MAX ČR jsem já, Robin Dvořák, převzal tento Etický kodex, kterým se řídím. Tento Etický kodex stanovuje společná pravidla, standardy a postupy, které umožňují a prohlubují efektivní fungování systému RE/MAX tak, aby klientům v České republice mohly být systémem RE/MAX poskytovány profesionální, komplexní a spolehlivé realitní služby.

Účelem tohoto kodexu je zároveň podpora vize RE/MAX ČR: Být vedoucí společností na českém trhu obchodování s nemovitostmi díky uspokojování potřeb zákazníků a poskytování profesionálních služeb na nejvyšší úrovni.

Etika

 1. S klienty jednám vždy na základě úcty a profesionální etiky. Vyhýbám se nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem.
 2. Dodržuji obecně závazné právní předpisy České republiky.
 3. Neposkytuji a ani se nepodílím na poskytování služeb nečestným a neprofesionálním způsobem nebo způsobem, který by snížil a ohrozil vážnost systému RE/MAX.  Zároveň přísně dbám na to, aby byl systém RE/MAX chápán a oceňován jako vysoce kvalitní, profesionální a všeobecně uznávaný systém prvotřídních realitních služeb.
 4. Služby a produkty poskytuji nebo zajišťuji v náležité kvalitě odpovídající požadavkům systému RE/MAX. Kvalita služeb je společností RE/MAX ČR pravidelně vyhodnocována a podle potřeby jsou přijímána vhodná opatření.
 5. Chráním zájmy svých klientů a jednám se všemi stranami obchodního případu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 6. Třetím osobám nesmím přímo či nepřímo nabízet či poskytovat plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody nebo které by mohlo být považováno za úplatek.
 7. Svým chováním nepoškozuji klienty a dobrou pověst realitní profese. V případě vzniku rozporů či nejasností se snažím hledat smírné řešení. Pokud je zřejmé, že to není možné, předložím věc k vyřešení společnosti RE/MAX ČR, která věc rozhodne. Rozhodnutí společnosti RE/MAX je závazné pro všechny zúčastněné strany.
 8. Nedopouštím se nekalosoutěžního jednání a nevyužívám nespravedlivé výhody proti ostatním makléřům.
 9. Neznevažuji činnost ostatních makléřů ani nenabízím názor na jejich činnost. Pokud je můj názor žádán, volím slušný a bezúhonný způsob.
 10. Jsem loajální vůči společnosti RE/MAX ČR a taktéž vůči systému RE/MAX.

Poskytování služeb

 1. Soustavně prohlubuji svou kvalifikaci a účastním se všech vzdělávacích a informačních programů určených společností RE/MAX ČR.
 2. Bez zbytečného odkladu pravdivě informuji účastníky obchodního případu o všech skutečnostech, o kterých se při uskutečňování obchodního případu dozví. Při jednání se vyvarovávám zveličování, zatajování nebo zkreslování těchto skutečností.
 3. Každou zakázku bezprostředně po jejím získání zadávám do evidenčního systému realitní kanceláře RE/MAX, aby byla plněna v souladu se standardy realitní kanceláře a aby mohlo být plnění těchto standardů kontrolováno.
 4. Klientům neposkytuji poradenství, které je mimo mou odbornou způsobilost. Pokud okolnosti obchodního případu vyžadují účast odborníka na příslušnou problematiku (například advokát, daňový poradce, architekt a podobně), je mou povinností věc konzultovat s tímto odborníkem.
 5. Nemám oprávnění s účastníky obchodního případu svým jménem a na vlastní účet uzavřít zprostředkovatelskou či obdobnou smlouvu nebo dohodu o přijetí odměny či provize.
 6. Je mou povinností zajistit ochranu osobních údajů klientů a účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Informační a jiné povinnosti

 1. V případě, kdy jednou ze stran obchodního případu jsem buď přímo sám, nebo osoba mně blízká či ekonomicky propojená, je mou povinností tuto skutečnost oznámit všem ostatním účastníkům obchodního případu.
 2. V případech, kdy zastupuji jednu ze stran obchodního případu, jsem povinen o této skutečnosti neprodleně informovat ostatní účastníky obchodního případu.
 3. Spolupráce s ostatními realitními makléři je možná za předpokladu, že nepoškozuje systém RE/MAX.
 4. Zavazuji se k tomu, že bezodkladně informuji společnost RE/MAX ČR o jakémkoliv porušení tohoto Etického kodexu.

Sankce

 1. Porušením tohoto Etického kodexu se bude společnost RE/MAX ČR zabývat způsobem, který považuje za vhodný při jednání spravedlivým a přiměřeným způsobem.
 2. Porušení tohoto Etického kodexu je společností RE/MAX ČR považováno za porušení smluvních ujednání a může vést až k mému vyloučení ze systému RE/MAX.
 3. Společnost RE/MAX má nárok domáhat náhrady škody po osobě, která způsobila porušením Etického kodexu škodu systému RE/MAX či jeho dobré pověsti.

Robin Dvořák

Napište mi, pomohu vám

Vyplňte formulář nebo mi zavolejte na 605 117 525, probereme společně nejvhodnější postup.

Odesláním formuláře uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů dle zásad zpracování osobních údajů.